فنّ پیشرفته http://www.noorang.ir/

جوهرۀ اندیشه‌های اسلامی و بومی ما گاهی لباس گفتار به تن می‌کنند و در قالب سخنان مکتوب یا شفاهی به مخاطبان عرضه می‌شوند. اما گاهی هم این اندیشه‌ها و افکار دایرۀ اثر خود را به آثار بصری، تجسمی، تصویری و حتی صوتی توسعه می‌دهند و پیامی را که انتقال آن در قالب .الفاظ و اجزای سخن میسر نیست یا به سختی صورت می‌پذیرد

https://telegram.me/noorangدر تلگرام